3rd International Conference on Humanity and Social Science (ICHSS 2017)

ICHSS 2017
December 24-25, 2017
Xiamen, China
ISBN: 978-1-60595-529-2
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: EDUCATION AND EDUCATIONAL RESEARCH

Jiao-yan YANG, Xue PENG
PDF
Xiao-yu QU, Tian TIAN
PDF
Xiao-jing WU, Chia-Hung WANG
PDF
Ping ZENG
PDF
Yan-ming YANG, Yan-min LI
PDF
Feng-tian QIAO, Jin YANG
PDF
T.N. GNITETSKAYA, Yu.E. SHUTKO, N.N. KOVALCHUK, B.L. REZNIK
PDF
Pei-qi LI
PDF
Xuan WU
PDF
Chao-tian CHEN, Ji WEI, Shao-zhi JI
PDF
Chao LIU
PDF
Chang-kuan ZHUANG, Ya-ping GUO, Xiu-lin LUO
PDF
Wei WANG
PDF
Yan-hua XIANG
PDF
Pei-chan YAO
PDF
Lu-lu WEI, Lin ZHU, Shi-lin LONG
PDF

SESSION 2: ECONOMICS AND MANAGEMENT

Xin- SONG
PDF
Yu HONG, Shan-shan REN, Zheng-mei YIN, Xiao-wei MU
PDF
Jun ZHANG, Kai ZHENG, Meng XU
PDF
Yu-jia XIAO, An-cheng PAN
PDF
Qi WANG, Qiu-ming WU
PDF
Zhi-liang FANG, Xian-ying WANG
PDF
Yi-lei WEN, Zhao LI
PDF
Shu-wang ZHANG, Qian-ting LU, Jeff WANG
PDF
Pin ZHUANG
PDF
Liang TAN, Pei-jin LI
PDF
Yu WANG
PDF
She-hua CAO
PDF

SESSION 3: LINGUISTICS, LITERATURE AND CULTURAL STUDIES

Chen CHEN, Lei YAN
PDF
Jiao-yan YANG, Xue PENG
PDF
Qing MING
PDF
Ning-shuang XIAO, Hong-bin DAI
PDF
Hua-ping SHANG
PDF
Tao TAO
PDF
Tian-hang CAO
PDF
Xiu-rong LIU
PDF
Qi LEI, Li-yan WANG
PDF
Qing MING
PDF
Qing MING
PDF
Olga A. SHAMSHIKOVA, Ekaterina O. ERMOLOVA, Tatiana V. BELASHINA
PDF
Qing MING
PDF
Li-hong SHI, She-ru ZHANG
PDF
Li LI, Yuan WANG, Xiao SHAO
PDF

SESSION 4: POLITICAL SCIENCE, PLANNING AND DEVELOPMENT

Hsiung Shen Jung
PDF
Yuan-lei LIU, San-yu ZHOU, Xiao-he CHEN
PDF
Feng XU
PDF
Lei ZHOU, Yi-ning SUN
PDF
Hui-min SHI
PDF
Lin WANG, Xue DU
PDF
Qiong-zhi WANG
PDF
Ming-hai YANG, Zhi-wen SU, Hong-jun SUN
PDF

SESSION 5: CURRICULUM DESIGN AND TEACHING RESEARCH

Yu-huang ZHENG
PDF
Fang-chun JIANG
PDF
Xian-jun MENG
PDF
Jin YANG, Lin-hua ZHU, Ju-pei XIA, Deng-feng ZHANG
PDF
Yong-qi WANG
PDF
Xie ZHANG, Feng LIU
PDF
Li-qin YU, Ben-jie ZOU
PDF
Dan-qing LIU, Kang WANG
PDF
Wen-hua YU, Ge-jin ZHU, Xiao-feng DU
PDF

SESSION 6: RELIGION AND SOCIAL ISSUES

Qing MING
PDF
Qing MING
PDF
Qing MING
PDF
Qing MING
PDF
Yuan ZHANG
PDF
Xiao WU
PDF
Juan ZHAO, Yu LIU, Jin WANG, Fang-le ZHOU
PDF
Ting-fa YAN, Guo-rui SHENG
PDF