Mechanical, Control, Electric, Mechatronics, Information and Computer (MCEMIC 2016)

Edited by:
Krishna Murari Pandey, National Institute of Technology, India
Faizal Mustapha, Universiti Putra Malaysia, Malaysia
ISBN: 978-1-60595-352-6
ISSN: 2475-885X

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

­

Xiaolan Xie, Yang Li, Xiujuan Guo, Junjie Peng
Xiaohui Cheng, Congcong Xia, Jinzhou He
Zhang Yan
Jun Lu, L.T. Guo, T.F. Zhang
Benzheng Du, Fajie Wei, Shenghan Zhou
S.H. Tang, P. Qing, M. Ye, X. Lei
Yue Zhang, Ning Fang
Ming Li
Q. Chen, P.P. Xie, Y.Z. Hao
M. Diao, H.Y. Song, J. Shi, B.S. Liu, C.Y. Yang
J. Shi, H.Y. Song, B.S. Liu, C.Y. Yang, M. Diao
B.S. Liu, H.Y. Song, J. Shi, M. Diao, C.Y. Yang
Zhen Li, Dongmei Li
M.X. Wang, D.M. Li
Jianjun Shen, Kai Li
S.W. Huo, G.C. Xu, F.Q. Zhao
W. Du, N. Fang
Jinhe Chen, Cuidong Wang, Xia Wu, Xiao Zhou, Jiayu Liang, Jianwen Li
M.F. Wang, F.F. Chen, N. Zhu, M.M. Zhang
Xiuling Wu, Dapeng Huang, Ruping Cao
F.L. Yang, X.Z. Hou, Y.J. Li, M. Yu, P.A. Yang
Q.L. Zhang, N. Fang
Weijun Pan, Chuyang Yang, Yuexiao Pan, Jie Luo, Jingwei Tan, Lei Yang
Yu Chunjiang
Wang Lingyun, Huang Honghui, Zhang Mengmeng, Wang Dan
Cao Yuanwei, Su Xiahui, Zhao Yong
Yang Xiaolan, Liu Jifeng, Wang Zhijin
Zhang Xin, Zheng Yanping, He Zhengang
Banxiang Duan, Aimin Yu
C. Wang, Y.L. Zhao, L. Shen
Juan Wang, Zhihong Kang, Shuoliang Wang, Wei Lin
C. Wang, Y.L. Zhao, D. Wu
Kai Yin, Guo-long Jiang, Guo-jian Liu, Ying-qing Guo
Yi Sun, Hang Ping Qiu, Yao Shi
Yanmei Zhang, Xiangyu Wang, Ya Qian, Hengyue Jia
Z.C. Wang, Q. Yuan, B.S. Shen, D. Tang, X. Zhang
X.J. Shi, X.W. Zhao, T.T. Ren, Q.G. Fang
Zhang Zhengyu, Huang Xuhui, Ying Jiang, Zhou Run
X.J. Shi, T.T. Ren, X.W. Zhao, Q.G. Fang
Luo YanLei, Wu Yingying, Huang Xin
R.F. Huang, S.X. Yuan
Yu Wentao, Li Hongwei, Liu Shuqin
H. Wang, S.Q. Liu
Li Xiao ning, Yao Yuan cheng, Qin Ming wei