2021 International Conference on Advanced Education and Information Management (AEIM 2021)

March 29-30, 2021
Shanghai, China
ISBN: 978-1-60595-223-9
ISSN: 2475-0042

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

­

Xin XU
Yuanbo YAO, Wenwu HU, Cai YANG, Liaokun YE
Yunpeng ZHAO, Liaokun YE, Chaohu HE
Chaohu HE, Wenwu HU, Ming ZHOU
Heng LI, Yahong LENG, Juan PENG
Qinsi LIAO, Rong HU
Qin YANG
Shenghuan ZHANG
Kailai SUN
Huiling LIU, Ran LU, Juan WANG
Yunrui ZHANG Yunrui ZHANG
Wenjun ZHOU
Shanhao ZHONG, Qingsong YU
Qian JIANG
Fengchen ZHAO, Hexin ZHANG, Yuanyuan YI, Ou QI
Fengchen ZHAO, Shuli LIANG, Junpeng MA, Ou QI
Huiying CHEN
Qijie SHENG
Denghong WANG, Huifang GUO
Dayang MING
Huifang GUO, Denghong WANG
Yijia GUO, Yi WEI
Fangfang YIN
Keying SUN, Jiaqi LI
Jinghui WANG, Yuanchao ZHAO
Guoming CHEN, Qi ZHANG, Xuanke TONG, Guofu LIAO
Yuchen TIAN, Wenju WANG, Chenming ZHOU, Zhongmin JIANG, Shuyang JIN
Haifeng PAN, Dingsheng ZHANG
Jiaqi SHI, Weike CHEN, Jiaqi LI, Yuqi MA, Xiaoyu LIU
Xiaomin LI
Zhengfang Lv
Qibiao OU, Jing ZHAO, Miao XIN, Yu ZHANG, Wei HE
Airong WANG, Xiaolin GUO
Hucheng WANG, Weilin YANG
Ruoting XIE
Yaoyao GAN, Yuxiang QIAO
Xin LI, Yixian LIU
Zhao ZHANG, Xiaoli JIANG, Wanling YIN, Lu SHI, Yucheng LI
Yarong SHAO, Chun YANG, Jie ZHOU, Linben WANG, Pingyuan DU
Yuxuan ZHAO
Rui YI, Qiu HUANG, Yuezhou ZHANG
Haifan LU
Xiuli YUAN, Hongru JIA
Dong LUO
Yuanwen CHEN, Yu JIANG, Jicai ZHANG
Yong YIN, Hong ZENG, Xiaolei ZHENG
Jingxia Chen, Xin Guo, Xiuling Chen
Chii-Huei YU
Chii-Huei YU
Lei YU
Yuanting LI
Libing SHU, Weile ZHENG, Xiaoqian WANG
Pengliang QIAO, Jingang ZHAN