2021 International Conference on Advanced Education and Information Management (AEIM 2021)

March 29-30, 2021
Shanghai, China
ISBN: 978-1-60595-223-9
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Xin XU
PDF
Yuanbo YAO, Wenwu HU, Cai YANG, Liaokun YE
PDF
Yunpeng ZHAO, Liaokun YE, Chaohu HE
PDF
Chaohu HE, Wenwu HU, Ming ZHOU
PDF
Heng LI, Yahong LENG, Juan PENG
PDF
Qinsi LIAO, Rong HU
PDF
Qin YANG
PDF
Shenghuan ZHANG
PDF
Kailai SUN
PDF
Huiling LIU, Ran LU, Juan WANG
PDF
Yunrui ZHANG Yunrui ZHANG
PDF
Wenjun ZHOU
PDF
Shanhao ZHONG, Qingsong YU
PDF
Qian JIANG
PDF
Fengchen ZHAO, Hexin ZHANG, Yuanyuan YI, Ou QI
PDF
Fengchen ZHAO, Shuli LIANG, Junpeng MA, Ou QI
PDF
Huiying CHEN
PDF
Qijie SHENG
PDF
Denghong WANG, Huifang GUO
PDF
Dayang MING
PDF
Huifang GUO, Denghong WANG
PDF
Yijia GUO, Yi WEI
PDF
Fangfang YIN
PDF
Keying SUN, Jiaqi LI
PDF
Jinghui WANG, Yuanchao ZHAO
PDF
Guoming CHEN, Qi ZHANG, Xuanke TONG, Guofu LIAO
PDF
Yuchen TIAN, Wenju WANG, Chenming ZHOU, Zhongmin JIANG, Shuyang JIN
PDF
Haifeng PAN, Dingsheng ZHANG
PDF
Jiaqi SHI, Weike CHEN, Jiaqi LI, Yuqi MA, Xiaoyu LIU
PDF
Xiaomin LI
PDF
Zhengfang Lv
PDF
Qibiao OU, Jing ZHAO, Miao XIN, Yu ZHANG, Wei HE
PDF
Airong WANG, Xiaolin GUO
PDF
Hucheng WANG, Weilin YANG
PDF
Ruoting XIE
PDF
Yaoyao GAN, Yuxiang QIAO
PDF
Xin LI, Yixian LIU
PDF
Zhao ZHANG, Xiaoli JIANG, Wanling YIN, Lu SHI, Yucheng LI
PDF
Yarong SHAO, Chun YANG, Jie ZHOU, Linben WANG, Pingyuan DU
PDF
Yuxuan ZHAO
PDF
Rui YI, Qiu HUANG, Yuezhou ZHANG
PDF
Haifan LU
PDF
Xiuli YUAN, Hongru JIA
PDF
Dong LUO
PDF
Yuanwen CHEN, Yu JIANG, Jicai ZHANG
PDF
Yong YIN, Hong ZENG, Xiaolei ZHENG
PDF
Jingxia Chen, Xin Guo, Xiuling Chen
PDF
Chii-Huei YU
PDF
Chii-Huei YU
PDF
Lei YU
PDF
Yuanting LI
PDF
Libing SHU, Weile ZHENG, Xiaoqian WANG
PDF
Pengliang QIAO, Jingang ZHAN
PDF